Aktualności

 

PAŹDZIERNIK 2019

 

 

 

MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC

 

BIBLIOTEK SZKOLNYCH

 

WYOBRAŹ SOBIE

 

 

 

 

I.                    Kiermasz książki

 

W bibliotece przez cały październik będzie trwał kiermasz książki. Każda pozycja kosztuje tylko 1 zł. Za zebrane pieniądze zakupimy nowe książki
do biblioteki.

 

 

II.                 Akcja „Podaruj bibliotece książkę”

 

Uczeń, który w październiku ofiaruje bibliotece ciekawą książkę ze swoich zbiorów będzie tego dnia łagodniej traktowany przy odpowiadaniu na lekcjach.

Ofiarodawca otrzyma potwierdzenie datku w bibliotece.

 

 

III.             Konkurs „Recenzja książki”

 

Jeśli lubisz czytać książki, wyrażać własne zdanie o nowościach literackich, stylach, nurtach… - to ten konkurs jest dla Ciebie!

 

Organizatorzy Konkursu: Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi  

 

Cele konkursu:

 • zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności
 • popularyzowanie twórczości literackiej młodzieży
 • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się literacką polszczyzną

Adresaci konkursu:

 • uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi

Zasady uczestnictwa:

 • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie pracy dotąd niepublikowanej
  i nienagradzanej w innych konkursach, której jest recenzją wybranej przez siebie książki
 • tekst zgłoszony do konkursu nie może przekraczać objętości jednej strony znormalizowanego maszynopisu. Tekst należy zapisać czcionką Times New Roman
  o wielkości 12 punktów z interlinią 1,5 i wydrukować jednostronnie.
 • jeden autor może złożyć tylko jeden utwór
 • utwór w dwóch egzemplarzach należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą dane personalne (imię, nazwisko, klasę). Praca nie może zawierać żadnej informacji identyfikującej jej autora.

Termin składania prac:

Prace należy składać w terminie 10-30 października 2019r. w bibliotece szkolnej
w papierowej teczce z dopiskiem „Recenzja książki”.

Kryteria oceniania:

·         twórczy charakter utworu

·         respektowanie cech wybranego gatunku, wyczucie konwencji literackiej

·         poprawność stylistyczna i językowa

·         poziom literacki pracy

·         samodzielność i oryginalność

·         ogólna estetyka pracy

Prace zostaną ocenione przez komisję w składzie:

 • Aleksandra Król-Berut
 • Kornelia Oczkowska
 • Mariola Kisielewska

Organizatorzy nie zwracają prac złożonych na konkurs i zastrzegają sobie prawo
do wykorzystania bez honorariów utworów konkursowych, np. w celu publikacji.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i oceny z języka polskiego, a pozostali uczniowie dyplomy uczestnictwa.

O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród organizatorzy poinformują 12 listopada 2019 r. Informacje będzie można uzyskać również na stronie internetowej biblioteki.

Po ogłoszeniu wyników konkursu organizatorzy zwrócą się z prośbą do laureatów
o dostarczenie utworów w formie elektronicznej w celu opublikowania ich na stronie internetowej biblioteki.

 

Organizatorzy:

Mariola Kisielewska

 

 

IV.             Konkurs fotograficzny pt. „Przyłapani na czytaniu”

Organizatorzy Konkursu: Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi  

 

Cele konkursu:

·         rozwijanie zainteresowań artystycznych młodzieży szkolnej

·         promocja i popularyzacja czytelnictwa

 

Adresaci konkursu:

 • uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi

 

Zasady uczestnictwa:

·         technika wykonania zdjęć jest dowolna

·         uczestnicy wykonują fotografie cyfrowe lub analogowe nawiązujące do tematu konkursu. Minimalny format zdjęć 15 x 21cm

·         każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3zdjęcia, które nie były nagradzane winnych konkursach

·         zdjęcia konkursowe powinny przedstawiać osobę lub osoby czytające książki
w różnych miejscach i sytuacjach

·         zdjęcie należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą dane personalne (imię, nazwisko, klasę). Praca nie może zawierać żadnej informacji identyfikującej jej autora

·         oddane prace nie podlegają zwrotowi

 

Termin składania prac:

·         zdjęcie powinno zostać dostarczone do biblioteki szkolnej do dnia 30 października 2019.

 

Kryteria oceniania:

·         twórczy charakter utworu

·         spełnienie przez dostarczone zdjęcie warunków formalnych określonych

w regulaminie

·         zgodność z tematyką konkursu

·         pomysłowość autora

·         oryginalność zdjęcia

·         ciekawy sposób ujęcia tematu

 

Prace zostaną ocenione przez komisję w składzie:

 • Halina Jasińska
 • Mariola Kisielewska
 • Aleksandra Król Berut

 

Postanowienia końcowe

·         dostarczając fotografię konkursową uczestnik zapewnia, że jest jej autorem oraz,
że przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do tej fotografii, a także, że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich

·         o ile na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik przesyłając fotografię zapewnia, że osoba, która znajduje się na tej fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację. Przesyłając fotografię uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora do naprawienia szkody jaką może ponieść Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich związanymi z prawami autorskimi do fotografii, prawami do wizerunku lub wszelkimi innymi prawami

·         Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac do celów promocyjnych, wydawniczych i innych zgodnych z działalnością Organizatora

·         zgłoszenie się do konkursu, traktowane jest jako uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów
w związku z udziałem w Konkursie Fotograficznym „Przyłapani na czytaniu” zgodnie z ustawą z dnia 28. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zmianami). Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia Organizatorom Karty Zgłoszenia Osoby Niepełnoletniej, załączonej do regulaminu
(załącznik nr 2)

·         organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie konkursu bądź zmiany w harmonogramie jego przeprowadzenia, które wynikły z przyczyn od niego niezależnych

·         sprawy dotyczące konkursu, nieuregulowane w regulaminie, są rozstrzygane przez organizatora

·         uczestnik konkursu zgłaszający film jest obowiązany dołączyć pisemne oświadczenie, że wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich na organizatora konkursu (załącznik nr 1)

·         odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do filmu nadesłanego na konkurs lub praw osób, których wizerunek został wykorzystany, w całości obciąża uczestnika konkursu

·         wszystkie dokumenty, informacje oraz zmiany dotyczące konkursu będą publikowane na stronie internetowej biblioteki

·         prace zgłoszone do konkursu pozostają u organizatora

 

 

Załączniki: 1) oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich
na Organizatora Konkursu

 

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i oceny z informatyki i WOK, a pozostali uczniowie dyplomy uczestnictwa.

O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród organizatorzy poinformują 12 listopada 2019 r. Informacje będzie można uzyskać również na stronie internetowej biblioteki.

 

 

Organizatorzy:

Mariola Kisielewska

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do REGULAMIN KONKURSU

„Przyłapani na czytaniu”

 

Karta zgłoszeniowa udziału w konkursie na spot reklamowy

imię i nazwisko ucznia zgłaszającego, klasa: ........................................................................................................................................................................................................................................

 

OŚWIADCZENIE

·        Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów konkursu w celach wynikających z konkursu na spot reklamowy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

·        Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przedstawionego w zgłoszonej pracy konkursowej.

·        Nieodpłatnie przenoszę na organizatora prawa autorskie i majątkowe
do pracy konkursowej(bezterminowo).

·        Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i go akceptuję

Data i podpis autora*:

.......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... ..........................................................

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do REGULAMIN KONKURSU

„Przyłapani na czytaniu”

 

Karta Zgłoszenia OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

 

Imię i nazwisko opiekuna ................................................................................................................................Telefon kontaktowy .................................................................................................................................Wyrażam zgodę na udział mojego podopiecznego/dziecka w konkursie fotograficznym „Przyłapani na czytaniu”

Imię i nazwisko dziecka:


...............................................................................................................................Oświadczam, że autorem w/w zdjęcia jest mój podopieczny/dziecko,
a sportretowane osoby wyraziły zgodę na ich publikację. Oświadczam,
że wszystkie dane w karcie zgłoszenia są prawdziwe. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych podopiecznego/dziecka dla celów niniejszego konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz na podawanie do wiadomości imienia i nazwiska mojego dziecka/podopiecznego w związku z udziałem w niniejszym konkursie
we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach informacjach o konkursie i jego wynikach

 

 

Data i podpis opiekuna/rodzica ................................................................................................

 

V.                 Konkurs naSpot reklamowy „OGÓLNIAK CZYTA”

Organizatorzy Konkursu: Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi  

 

Cele konkursu:

·         popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży

 • zachęcenie młodzieży do prezentowania własnych umiejętności
 • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni
 • nabycie (doskonalenie) umiejętności posługiwania się nowoczesnymi instrumentami promocji

 

Adresaci konkursu:

 • uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi

 

Zasady uczestnictwa:

·         każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedno nagranie filmowe wykonane (samodzielnie lub w zespole liczącym maksymalnie trzy osoby) na potrzeby konkursu

·         film ten nie może być zgłoszony w innych konkursach

·         każdy zgłoszony film musi być nagrany na nośniku DVD lub CD w jednym
z formatów: AVI, MPG, WMV, MP4
oraz dostarczony w formie elektronicznej
do biblioteki szkolnej do dnia 30 października 2019

 • nagranie film należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą dane personalne (imię, nazwisko, klasę). Praca nie może zawierać żadnej informacji identyfikującej jej autora

 

Termin składania prac:

·         film powinien zostać dostarczony w formie elektronicznej do biblioteki szkolnej
do dnia 30 października 2019.

 

Kryteria oceniania:

·         twórczy charakter utworu

·         spełnienie przez nadesłany film warunków formalnych określonych w regulaminie

·         zgodność z tematyką konkursu

·         pomysłowość autora/autorów

·         oryginalność filmu

·         ciekawy sposób ujęcia tematu

 

Prace zostaną ocenione przez komisję w składzie:

 • Halina Jasińska
 • Katarzyna Trybułowska
 • Mariola Kisielewska

 

Postanowienia końcowe

·         zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

·         organizator zastrzega konieczność umieszczenia logo w spocie oraz możliwość wykorzystania i publikacji najciekawszych filmów w mediach i materiałach promocyjnych

·         organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie konkursu bądź zmiany w harmonogramie jego przeprowadzenia, które wynikły z przyczyn od niego niezależnych

·         sprawy dotyczące konkursu, nieuregulowane w regulaminie, są rozstrzygane przez organizatora

·         uczestnik konkursu zgłaszający film jest obowiązany dołączyć pisemne oświadczenie, że wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich na organizatora konkursu (załącznik nr 1)

·         uczestnicy konkursu zgłaszający film do konkursu oraz osoby biorące udział w filmie nie są uprawnieni do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia od organizatora konkursu

·         odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do filmu nadesłanego na konkurs lub praw osób, których wizerunek został wykorzystany, w całości obciąża uczestnika konkursu

·         wszystkie dokumenty, informacje oraz zmiany dotyczące konkursu będą publikowane na stronie internetowej biblioteki

·         prace zgłoszone do konkursu pozostają u organizatora

 

 

Załączniki:

1.      Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu

2.      Karta Zgłoszenia OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

 

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i oceny z informatyki i WOK, a pozostali uczniowie dyplomy uczestnictwa.

O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród organizatorzy poinformują 12 listopada 2019 r. Informacje będzie można uzyskać również na stronie internetowej biblioteki.

 

 

Organizatorzy:

Mariola Kisielewska

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do REGULAMIN KONKURSU

NA SPOT REKLAMOWY –„OGÓLNIAK CZYTA”

 

Karta zgłoszeniowa udziału w konkursie na spot reklamowy

imię i nazwisko ucznia zgłaszającego, klasa: ........................................................................................................................................................................................................................................

 

OŚWIADCZENIE

·        Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów konkursu w celach wynikających z konkursu na spot reklamowy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

·        Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przedstawionego w zgłoszonej pracy konkursowej.

·        Nieodpłatnie przenoszę na organizatora prawa autorskie i majątkowe
do pracy konkursowej(bezterminowo).

·        Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i go akceptuję

Data i podpis autora*:

.......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... ..........................................................

 

 

 

 

 

 

*) Oświadczenie podpisują wszystkie osoby występujące w zgłoszonej pracy konkursowej

 

 

Załącznik nr 2 do REGULAMIN KONKURSU

NA SPOT REKLAMOWY –„OGÓLNIAK CZYTA”

 

 

Karta Zgłoszenia OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

 

Imię i nazwisko opiekuna ................................................................................................................................Telefon kontaktowy .................................................................................................................................Wyrażam zgodę na udział mojego podopiecznego/dziecka w konkursie fotograficznym „Przyłapani na czytaniu”

Imię i nazwisko dziecka:


...............................................................................................................................Oświadczam, że autorem w/w zdjęcia jest mój podopieczny/dziecko,
a sportretowane osoby wyraziły zgodę na ich publikację. Oświadczam,
że wszystkie dane w karcie zgłoszenia są prawdziwe. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych podopiecznego/dziecka dla celów niniejszego konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz na podawanie do wiadomości imienia i nazwiska mojego dziecka/podopiecznego w związku z udziałem w niniejszym konkursie
we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach informacjach o konkursie i jego wynikach

 

 

Data i podpis opiekuna/rodzica ................................................................................................

 

 

VI.             Konkurs plastyczny „Plakat i hasło reklamujące bibliotekę szkolną”

Organizatorzy Konkursu: Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi  

Cele konkursu:

 • zachęcenie do prezentowania własnych umiejętności
 • rozbudzenie zainteresowań artystycznych i czytelniczych
 • promocja biblioteki szkolnej jako miejsca, w którym można twórczo spędzić czas
 • promowanie biblioteki jako miejsca, w którym można uzyskać różnorodne informacje

Adresaci konkursu:

 • uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi

Zasady uczestnictwa:

 • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie pracy dotąd niepublikowanej
  i nienagradzanej w innych konkursach, której jest recenzją wybranej przez siebie książki
 • prace mogą być wykonane techniką dowolną, nie w mniejszym formacie jak A3. Liczy się kreatywność autorów, zgodność z tematem konkursu i estetyka wykonania
 • jeden autor może złożyć tylko jeden utwór
 • utwór należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą dane personalne (imię, nazwisko, klasę). Praca nie może zawierać żadnej informacji identyfikującej jej autora.
 • najlepsze prace zostaną nagrodzone, wyeksponowane w holu szkoły oraz ich zdjęcia zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.

Termin składania prac:

Prace należy składać w terminie 10-30 października 2019r. w bibliotece szkolnej

Kryteria oceniania:

·         zgodność przedstawionych treści z tematem

·         oryginalność pomysłu

·         jakość i estetykę wykonania

·         wkład pracy

·         chwytliwość hasła reklamującego bibliotekę

·         ogólne wrażenia artystyczne

Prace zostaną ocenione przez komisję w składzie:

·         Mariola Kisielewska

·         Marek Milewski

·         Joanna Szewczak Muszyńska

Organizatorzy nie zwracają prac złożonych na konkurs i zastrzegają sobie prawo
do wykorzystania bez honorariów utworów konkursowych, np. w celu publikacji.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i oceny z plastyki oraz WOK, a pozostali uczniowie dyplomy uczestnictwa.

O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród organizatorzy poinformują 12 listopada 2019 r. Informacje będzie można uzyskać również na stronie internetowej biblioteki.

 

Organizatorzy:

Mariola Kisielewska

 

 

 

 

 

 

 

 

Październik 2018
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

 

Książka to przyszłość

  

I.      Akcja „CZWARTKOWE HERBATKI POD DOBRYM CYTATEM”

 

W związku z Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych (świętem, które trwa cały październik) w bibliotece we wszystkie październikowe czwartki prowadzone będzie akcja „CZWARTKOWE HERBATKI POD DOBRYM CYTATEM”. Osoba, która poprawnie odpowie na jedno pytanie związane z lekturami szkolnymi będzie mogła wypić w bibliotece herbatę.

 

II.   Kiermasz książki

W bibliotece przez cały październik będzie trwał kiermasz książki. Każda pozycja kosztuje tylko 1 zł.
Za zebrane pieniądze zakupimy nowe książki do biblioteki.

 

III.                      Akcja „Podaruj bibliotece książkę”

Uczeń, który w październiku ofiaruje bibliotece ciekawą książkę ze swoich zbiorów będzie tego dnia łagodniej traktowany przy odpowiadaniu na lekcjach.

Ofiarodawca otrzyma potwierdzenie datku w bibliotece.

 

IV.                      Konkurs „LEPIEJE"

1.     LEPIEJE” – czyli dwuwersowe wierszyki wg pomysłu Wisławy Szymborskiej

np.Lepiej mieć horyzont wąski,             

     Niż zamawiać tu zakąski

 

Lepiej wynieść się z osiedla,    

Niż tu przełknąć choćby knedla

 

Lepszy ku przepaści marsz,

Niż z tych naleśników farsz.

 

2.     Tekst „LEPIEI”  powinien dotyczyć biblioteki, książek, czytania.

 

3.     Zgłoszone na konkurs teksty muszą na odwrocie  zawierać dane autora.

 

4.     Termin i miejsce składania prac:  październik  2018 r. – biblioteka szkolna

 

5.     Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie. Zwycięzca (osoba, która ułoży najciekawsze i najwięcej lepiei) otrzyma nagrodę książkową oraz bardzo dobrą ocenę z języka polskiego.

Organizatorzy:

Aleksandra Król Berut

Kornelia Oczkowska

Mariola Kisielewska

V.    Czytelnicza ściana prawdy

 

WYRAŹ  SWOJĄ  OPINIĘ

Przez cały październik macie możliwość wyrazić swoje poglądy na temat czytania, zapisując je na tablicy w bibliotece.

 

Lubię czytać, ponieważ:                    Nie cierpię czytania, bo:

 

W październiku możecie wypisywać na bibliotecznej tablicy tytuły książek, które chcielibyście znaleźć w naszym księgozbiorze oraz swoje propozycje do książkowej listy przebojów.