Regulamin

Traktuj innych tak, jak Ty byś chciał być traktowany

REGULAMIN BIBLIOTEKI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM. JANA PAWŁA II W GOŁDAPI

I.        Prawa i warunki korzystania

1.      Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać bezpośrednio wszyscy uczniowie
i pracownicy szkoły oraz, w uzasadnionych przypadkach, inne osoby.

2.      Wypożyczalnia udostępnia swoje zbiory od września do 15 czerwca każdego roku szklonego.

3.      Każdy czytelnik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem wypożyczalni
i zapamiętać godziny jej otwarcia.

4.      Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.

5.      W wypożyczalni należy mówić szeptem.

6.      Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczone lub poplamione przez siebie książki

7.      Do 15 czerwca, a w wypadku inwentaryzacji zbiorów, do końca maja należy zwrócić wszystkie wypożyczone książki.

8.      W uzasadnionych wypadkach wypożyczalnia może zażądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.

9.     Uczeń przerywający naukę w szkole rozlicza się z biblioteką otrzymuje stosowne poświadczenie, które jest warunkiem odebrania dokumentów.

10.   Pozostali uczniowie klas pierwszych i drugich mają prawo wypożyczać książki na okres ferii letnich.

11.  W okresie roku szkolnego biblioteka jest czynna 3 dni w tygodniu w czasie dostosowanym do pracy uczniów w szkole.

12.   W okresie ferii letnich biblioteka czynna jest jeden raz w ciągu dwóch tygodni (termin pracy biblioteki podany do wiadomości na stronie www LO w Gołdapi)

 

 

II.     Wypożyczanie książek

1.      Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.

2.      Nie można wypożyczonych książek pożyczać innym osobom.

3.      Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres dwóch tygodni.

4.      Jeżeli czytelnik nie może z uzasadnionych powodów zwrócić książki w terminie,
a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień, może uzyskać prolongatę.

5.      Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu książki. Prośby
o zarezerwowanie są realizowane w kolejności zgłoszenia.

6.      Jeżeli czytelnik nie zgłosi się po zarezerwowaną książkę w oznaczonym terminie, bibliotekarz może wypożyczyć ją innemu czytelnikowi.

 

III.   Korzystanie z księgozbioru podręcznego i czasopism

1.      Z księgozbioru podręcznego i czasopism mogą korzystać wszystkie osoby będące czytelnikami biblioteki.

2.      Czytelnik ma dostęp do czasopism i innych materiałów znajdujących się
na regałach otwartych. Inne zbiory udostępnia bibliotekarz.

3.      Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać na miejscu, nie wynosząc poza bibliotekę. W uzasadnionych przypadkach można wypożyczać czasopismo do domu, odnotowując ten fakt w specjalnym zeszycie.

4.      Wykorzystane na miejscu czasopisma odkłada się na ustalone miejsce, książki natomiast zwraca bibliotekarzowi.

5.      Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta.

6.      Książek i czasopism nie wolno niszczyć (robić notatek na marginesach, zaginać kartek, kreślić itp.), a zauważone uszkodzenia zgłaszać bibliotekarzowi.

 

IV.  Poszanowanie książek

1.      Wypożyczonych książek nie wolno niszczyć, a zauważone uszkodzenia w miarę możliwości należy naprawić.

2.      Czytelnik, który zgubi lub zniszczy wypożyczoną książkę lub inne dokumenty
ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą książkę lub inną, wskazaną przez bibliotekarza pozycję, o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej lub zniszczonej

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW

W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

 

1.      Z komputerów mogą korzystać nieodpłatnie wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły
w godzinach pracy biblioteki.

2.      Komputery w bibliotece służą przede wszystkim do wyszukiwania informacji
w Internecie i do korzystania z programów edukacyjnych znajdujących się w bibliotece.

3.      Z komputerów korzystamy za zgodą nauczyciela bibliotekarza.

4.      Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu czytelni.

5.      Czas korzystania z komputera przez jednego użytkownika nie może przekroczyć 1 godziny dziennie.

6.      Można zarezerwować komputer na następny dzień.

7.      NIE WOLNO ZMIENIAĆ USTAWIEŃ KOMPUTERA, WGRYWAĆ WŁASNYCH PROGRAMÓW, KASOWAĆ ZAINSTALOWANYCH.

8.      Zabrania się używania własnych CD-ROMów i urządzeń pendrive bez zgody nauczyciela.

9.      Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody nauczyciela.

10.  Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi zakaz korzystania z komputera przez określony czas.


Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 27 kwietnia 1993r.